Bemutatkozás   Elérhetőség   Aktualitások   Rendezvények   Területi szervezetek   Közlemények
Beszámoló-közhasznúsági jelentés 2007-2010

 

BESZÁMOLÓ-KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Magyar Jogász Egylet tevékenységéről a 2007-2010 közötti időszakban

 

 

A Magyar Jogász Egylet most leköszönő Elnökségének megválasztására 2006. december 15.-én került sor. Az elmúlt ciklusban az Egylet működését a pártpolitikától mentes szakmaiság, a jogéletben való aktív jelenlét, a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. A Jogász Egylet – mint a jogászság valamennyi rétegét tömörítő szervezet – alapvető feladatának tekintette a véleménynyilvánítást lényeges szakmai kérdésekről. A különböző rendezvények, így a magyar jogászgyűlés, a jogász vándorgyűlések, a megyei jogásznapok és a szakosztályok konferenciái, vitaülései biztosítottak további lehetőséget a vitatott szakmai kérdések megbeszéléséhez, a vélemények integrálásához. Az elmúlt választási időszak szakmai tevékenységéről az alábbiakban adunk számot.
I. Szervezeti élet
A Magyar Jogász Egylet 19 megyei szervezetének, valamint a Fővárosi Szervezetének összesített taglétszáma 2007 évben 3.881 fő volt. A választási periódus végén, 2010-ben az Egylet tagjainak száma 3.791 fő. 2008. július 1-én a Jogász Egylet új székhelyre – Budapest, V. ker. Szemere u. 8. – költözött. A 2010. év egyik jelentős feladata az Egylet területi és fővárosi szervezetének tisztújítása lezajlott. Megválasztották a következő négy évre a megyei szervezetek vezetőségét és tisztségviselőit. Négy megyei szervezet kivételével megerősítették a régi elnököt. Új elnököt választottak a Fejér, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém Megyei Szervezet élére.
Az Egylet legfőbb testületi szerve, a Küldöttgyűlés – az Alapszabálynak megfelelően – minden év tavaszán ülésezett. A Küldöttgyűléseken az előző év szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a tárgyév szakmai célkitűzéseit és költségvetési tervét vitatták meg, majd fogadták el a küldöttek. Ezen alkalmakkor az Egyletben végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként több kollégánk vehette át a Szalay László Emlékérmet, valamint a Magyar Jogász Egylet Emlékérmét. A 2009. március 24.-én rendezett Küldöttgyűlésen lemondás miatt Györgyi Kálmánt alelnökké, Bándi Gyulát az Elnökség tagjává, valamint Sáriné Simkó Ágnest az Ellenőrző Bizottság tagjává választották. A 2009. június 12.-i rendkívüli Küldöttgyűlésen ugyancsak lemondás miatt Spitz János alelnök és Mészár Róza főtitkár megválasztására került sor.
Az Elnökség a választási időszakban évente négy alkalommal tartotta üléseit. A 2007. március 12.-i ülésén megválasztotta a bizottságok elnökeit. A Küldöttgyűlés előkészítéseként az előző év tevékenységéről, valamint a költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót vitatta meg. Jóváhagyta néhány módosítással a Tudományos Bizottság javaslatát a Huszonötödik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjáról, illetőleg döntött a Tudományos és Oktatási Bizottság összevonásáról. A május 16.-i rendkívüli ülésen a Bécsben rendezett 4. Európai Jogász Fórumról adott tájékoztatást az Egylet elnöke. A soron következő, június 15-16.-i ülést Somló-hegyen rendeztük, amelyen az új szakosztályi elnökökről, valamint az őszi vándorgyűlés programtervezetéről született döntés. A december 6.-i ülésen az 5. Európai Jogász Fórum előkészítéséről hangzott el tájékoztató, a Kilencedik Magyar Jogászgyűlés szakmai programjának meghatározását követően az Elnökség döntött arról, hogy a Jogászgyűlés elnökének Kovács Tamás legfőbb ügyészt kéri fel. 2008. március 12.-én az Elnökség többek között jóváhagyta a Tudományos és Oktatási Bizottság elnökének előterjesztését a szakmai-tudományos pályázat témáiról, valamint a Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjáról. A június 13.-i ülésen az Elnökség Máthé Gábor elnök javaslatára megbízott egy 5 fős Szervező Bizottságot Cserba Lajos vezetésével az 5. Európai Jogász Fórum megszervezésére. Az Elnökség július 3.-án tartott rendkívüli ülésén az 5. Európai Jogász Fórum költségvetési tervezetét tárgyalta meg. Az év utolsó, december 10.-i ülésen megvitatta az 5. Európai Jogász Fórum szakmai programtervezetét, valamint döntött a rendezvény részvételi díjairól, majd a szakmai-tudományos pályázat eredményéről szóló beszámolót fogadta el. A pályázat finanszírozása a kért és kapott támogatásoknak köszönhetően az Egyletnek nem jelentett anyagi terhet. A 2009. évben szervezett Elnökségi ülések mindegyikén az 5. Európai Jogász Fórum előkészítésével kapcsolatos tájékoztatók szerepeltek legfontosabb napirendként. A május 26.-i rendkívüli ülésen a főtitkár és az egyik alelnök lemondása miatt döntés született a rendkívüli Küldöttgyűlés időpontjáról és a Jelölő Bizottság tagjairól. Az év utolsó, december 9.-i ülésén az 5. Európai Jogász Fórum sikeres lebonyolításáról számolt be a Szervező Bizottság elnöke. A rendezvényen 678 fő, ebből 20 ország képviseletében 291 külföldi vett részt. A főtitkár a 100 millió Ft-os állami támogatás felhasználásáról szóló számszaki beszámolót indokolta, amelyből kitűnően csaknem minden soron a tervezetthez képest megtakarítást értünk el. Ennek köszönhetően több mint 10 millió Ft visszautalására került sor az IRM-nek az év végéig. A következőkben az Elnök a területi szervezetek elnökeinek figyelmébe ajánlotta a 2010. évi tisztújítás előkészítésénél és lebonyolításnál az azzal kapcsolatos feladatokat és az írásos forgatókönyvet. Végül az Elnökség Bánáti Jánost, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét kérte fel a Tizedik Magyar Jogászgyűlés elnöki tisztére. A 2010. március 4.-én tartott ülésen az Elnökség elsőként az 5. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez kapott állami támogatás felhasználásáról az IRM-nek küldött elszámolást tárgyalta meg. A főtitkár tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az elszámolásunkat elfogadta. Ezt követően a Küldöttgyűlés elé terjesztendő szakmai beszámolót és a költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint az ez évi programtervezetét vitatta meg, illetve döntött a Tizedik Magyar Jogászgyűlés programjáról. A március 25.-i rendkívül ülésen – amelyet a Fővárosi Szervezet elnökének kezdeményezésére hívott össze az elnök – a főtitkár ismertette az Alapszabály 15. § (2) bekezdését, amely alapján került megállapításra a Területi Szervezetek létszámarányos küldöttlétszáma. Az Elnökség a területi szervezetek részére megállapított küldöttlétszámot egyhangúlag elfogadta. A június 24.-i ülésen a Tudományos és Oktatási Bizottság elnöke ismertette a Bizottság javaslatát a Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjára. Ezt követően a főtitkár tájékoztatta az Elnökséget a Tizedik Magyar Jogászgyűlés sikeres lebonyolításáról. A 3. napirendi pont keretében az ülésen kiosztott tájékoztatóban foglaltakat tárgyalta meg az Elnökség, miszerint a Fővárosi Szervezet elnöke levélben kereste meg az IRM államtitkárát, hogy az 5. Európai Jogász Fórum teljes elszámolását bocsássa rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy az Elnökség március 4.-i ülésén – amelyen a Fővárosi Szervezet elnöke is részt vett – egyhangúlag elfogadta az elszámolást, az elnök magyarázatot kért a Fővárosi Szervezet elnökétől. Az Elnökség néhány tagja, az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja hozzászólását követően Máthé Gábor elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az Elnökség valamennyi tagja által megszavazott költségvetési elszámolás után semmi nem indokolta ezt a lépést. Az ülés végén az Egylet elnöke köszöntötte Király Tibort, az Egylet tiszteletbeli elnökét 90. születésnapja alkalmából és átadta a Szalay László emlékérmet az Egyletben végzett munkája, valamint több évtizedes tudományos munkássága elismeréseként. Ez év utolsó, november 22.-én tartott ülésen az Egylet 2007-2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló került megvitatásra. Döntött az Elnökség a Szavazatszámláló Bizottság személyi összetételéről.
II. Szakmai-tudományos tevékenység
1. A Magyar Jogászgyűlés
Az 1870-ben rendezett Első Magyar Jogászgyűlés célja többek között a személyes kapcsolatok szorosabbá tétele, a hazai jog átalakítására történő hatásgyakorlás volt, melyek megvalósítása érdekében rendezi ma is az Egylet a jogászgyűléseket.
A Kilencedik Magyar Jogászgyűlést – amelyet Kovács Tamás legfőbb ügyész, a Jogászgyűlés elnöke nyitott meg – 2008. június 12-14.-én immár hagyományosan Balatonfüreden rendeztük meg. A nyitó plenáris ülésen „Az Európai Unió és a magyar jogállam jelenkori helyzete, jövője” címmel Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke tartott referátumot. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően civilisztikai, igazságszolgáltatási és közjogi témakörben, kilenc szekcióülésen folytatódott a szakmai program. A civilisztikai témakörben a hagyomány és újítás kérdéseiről az új Polgári Törvénykönyvben, a megváltozott jogi felelősség szerepéről a gazdaságban és a társadalomban, az üzleti biztosítás, a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás jogi szabályozásának problémáiról; az igazságszolgáltatási témakörben az elmúlt évtized változásairól a büntetőeljárásban, a bírósági reform tíz évéről, az elektronikus eljárásokról az igazságszolgáltatásban; a közjogi témakörben jogforrási rendszerünk és jogbiztonság viszonyáról, a törvényességi felügyelet és ellenőrzés ellentmondásairól a közigazgatási szerveknél és az önkormányzatoknál, valamint a népszavazás, népi kezdeményezés szabályairól hangzottak el referátumok. A záró plenáris ülésen a Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés ajánlásainak teljesítéséről Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter tartott tájékoztató előadást. Ezt követően a témakörök elnökei tolmácsolásában került sor a Jogászgyűlésen elhangzottak vita-összefoglalójára és az ajánlások ismertetésére.
A Tizedik Magyar Jogászgyűlést 2010. június 10-12. között új helyszínen, Balatonalmádiban rendeztük meg, melynek elnöke Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke volt. A nyitó plenáris ülésen „A Lisszaboni Szerződéstől a magyar elnökségig” címmel Martonyi János külügyminiszter tartott előadást. Az eddigi gyakorlatot folytatva civilisztikai, igazságszolgáltatási és közjogi témakörben kilenc szekcióülésen folytatódott a program. A civilisztikai témakörben a személyhez füződő jogokkal kapcsolatos új szabályozásról, a Luxembourgi Bíróság ítéleteinek hatásáról a nemzeti polgári jogra, a vezető tisztségviselő jogállásáról, felelősségéről a társasági jogban az elmúlt húsz évben; büntetőjogi témakörben tisztázatlan gazdasági élet – piacgazdaság – gazdasági bűncselekmények összefüggéseiről, a Btk. változásairól az elmúlt évtizedben, a bűnügyi együttműködésről a Lisszaboni Szerződés után; közjogi témakörben a szabálysértési eljárásokról ügyészi szemmel, a közigazgatási bíráskodás jövőjéről, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének problémáiról hallottak a résztvevők referátumokat. A záró plenáris ülésen a jogalkotási elképzelésekről, jogalkotási tervekről Répássy Róbert államtitkár tartott előadást. Ezt követően a Jogászgyűlésen elhangzottak vita-összefoglalójára és a szekcióüléseken elfogadott ajánlások ismertetésére került sor.
2. Jogász Vándorgyűlés
Alapvetően a joggyakorlat problémáira koncentráltan rendeztük meg évente két alkalommal – a jogászgyűlések évében egyszer – a jogász vándorgyűléseket, amelyeken a résztvevők a legaktuálisabb jogalkalmazási kérdéseket tárgyalták meg.
A Huszonötödik Jogász Vándorgyűlést 2007. május 17-19.-én, immár hagyományosan Sopronban rendeztük meg. A plenáris ülésen Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter „Az új Ptk. vitatervezetéről a törvényjavaslatig” címmel tartott előadást. A szekcióüléseken a szerződések általános szabályairól az új Ptk. vitatervezetében; a regionális vagy nagy megyei közigazgatásról; a XXI. század büntetőjogi kodifikációjának első lépéseiről; a Gt. és a kapcsolódó törvények várható változásairól; a szervezett gazdasági bűnözés új tendenciáiról; a gyülekezés szabadságával kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói kihívásokról hangzottak el referátumok.
A Huszonhatodik Jogász Vándorgyűlés megrendezésére 2007. október 11-13. között Szegeden került sor, amelynek plenáris főelőadója Bihari Mihály, az Alkotmánybíróság elnöke „Alkotmánybíráskodás és alkotmányosság” címmel tartott előadást. A szekcióüléseken gazdálkodás az állami vagyonnal, az egészségügyi és oktatási szolgáltatások magánosításáról; a közigazgatás reformjának első eredményeiről és hibáiról; az igazságszolgáltatás akadályozásáról a bírósági eljárásokban; a fogyasztóvédelem és a fogyasztó kapcsolatáról; az európai együttműködés és az emberi jogok viszonyáról; a rendészet jogáról hallhattak a résztvevők referátumokat.
A Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlést 2008. október 9-11.-én Pécsett rendeztük meg. A plenáris ülésen az élő Alkotmányról, az alkotmánybíráskodás állandóságáról és változásairól Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnökének referátuma hangzott el. A szekcióüléseken a közbeszerzési szabályok változtatásának lehetőségeiről; az igazságügyi szakértők szerepéről a polgári perben és a büntetőeljárásban; a jogalkotási törvény felülvizsgálatáról; a tisztességtelen verseny és fogyasztóvédelem kérdéseiről a bankszektorban; a büntetőeljárásban résztvevő bíró, ügyész, illetve védő büntetőjogi védelméről; az elektronikus közigazgatási eljárásról hangzottak el előadások.
A Huszonnyolcadik Jogász Vándorgyűlés helyszínéül ismét Sopron városát választottuk. A 2009. május 21.-én kezdődő rendezvény plenáris ülésén Kovács Tamás legfőbb ügyész „Gondolatok az ügyészség alkotmányos helyzetéről és feladatairól” címmel tartott referátumot. A szekcióüléseken a magyar közigazgatás jövőjéről; az új Btk. új szankciórendszeréről; a közpénzügyek új szabályairól, a pénzügyi szolgáltatási szerződések érvényességéről és hatályosságáról; a jogalkotás alkotmányosságáról és a jogalkotásért való felelősségről; a köz- és önvédelemről a kriminális cselekményekkel szemben tartott előadásokat kísérte megkülönböztetett érdeklődés.
A Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlést 2010. november 11-13. között Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett rendeztük. A plenáris ülés főelőadója Baka András, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke az igazságszolgáltatási reform folytatásáról tartott referátumot. A szekcióüléseken a büntetéskiszabási gyakorlat várható alakulásáról; az ügyvéd anyagi felelősségéről; az igazságos, egyszerű adórendszerről; az új Polgári perrendtartás szükségességéről; a Ptk. kodifikációjának folytatásáról; valamint a kormány és önkormányzatok viszonyáról, a területi közigazgatási hivatalok szervezetéről és feladatairól hangzottak el referátumok.
3. Központi rendezvények
A központi rendezvények 2007-ben az új Ptk. tervezet regionális konferenciákon történő megvitatására fókuszáltak. 2008. április 4.-én a Budapesti Fórum Európáért német alapítvánnyal szerveztünk közös konferenciát a Parlament Felsőházi termében. A rendezvényen az európai hatások a tagállami alkotmánybíráskodásra témáról hangzottak el német, illetőleg hazai előadók referátumai, melyeket élénk vita követett.
A 2009. év legjelentősebb eseménye az október 1-3. között Budapesten megrendezett 5. Európai Jogász Fórum volt. A nyitó plenáris ülésen a rendezvényt Király Tibor akadémikus, az Egylet tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mondott Katona Béla, az Országgyűlés elnöke, Francois Biltgen luxembourgi igazságügyi miniszter, Nikolaus Michalek, az Östereichischer Juristentag elnöke és Máthé Gábor, az Egylet elnöke. A plenáris ülés főelőadója, Balázs Péter külügyminiszter „Európa jövője” címmel tartott referátumot. A szakmai program a büntetőjogi, civilisztikai és közjogi témakörben 4-4-4 szekcióülésen folytatódott. A büntetőjogi témakör szekcióülésein, melyeken Bárd Károly egyetemi tanár, a CEU rektorhelyettese elnökölt, az európai büntetőjog jövőjéről prof. Ulrich Sieber, a Max-Planck-Institut Freiburgi Intézetének igazgatója; a szupranacionális közigazgatási szankciókról és szupranacionális büntetőjogról az EU-ban Joachim Vogel, a stuttgarti Oberlandesgericht bírája, a Tübingeni Egyetem professzora és Lothar Kuhl, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) igazgatója; a nemzeti büntetőjogi határozatok kölcsönös elismeréséről Ligeti Katalin, az ELTE ÁJK egyetemi docense és Anne Weyembergh, a brüsszeli Szabad Egyetem professzora; a kölcsönös hozzáférésről a bizonyítási eszközökhöz és adatokhoz, valamint az európai hozzáférésről a bűnüldözési adatokhoz prof. Farkas Ákos, a Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója és prof. Fritz Zeder, az Osztrák Igazságügyi Minisztérium osztályvezetője; az európai bűnüldöző hatóságokról Roland Genson, az EU Tanácsa Főtitkárságának igazgatója és John Vervale, az Utrechti Egyetem professzora tartott nagy érdeklődéssel kísért referátumot. A civilisztikai témakör szekcióülésein, melyeken Mádl Ferenc prof. emeritus, akadémikus, a Magyar Köztársaság v. elnöke elnökölt, az Európai Bíróság ítéleteinek hatásáról az EU tagállamok polgári és kereskedelmi jogára Harmathy Attila prof. emeritus akadémikus, az Alkotmánybíróság v. tagja; a primér közösségi jog közvetlen és közvetett horizontális hatásáról prof. Arthur Hartkamp, a Holland Legfelsőbb Bíróság v. főtanácsnoka, a Holland Tudományos Akadémia tagja; az európai jog alapvető elveinek horizontális hatásáról a nemzetközi magánjogi kérdésekben a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján prof. Marek Safjan, az Európai Közösségek Bíróságának bírája; a Bíróság, a magánjog általános elveiről és az európai bírósági szervezetről prof. Jürgen Basedow, a Max-Planck-Institut Hamburgi Intézetének igazgatója; a Bíróság ítélkezési gyakorlatának hatásáról az EU tagállamainak nemzetközi társasági jogára prof. Christiaan W.A. Timmermans, az Európai Közösségek Bíróságnak bírája; az alapvető elvek és a közösségi irányelvek francia jogba történő átvételéről prof. Guy Canivet, a francia Alkotmánytanács tagja; a Bíróság ítéleteinek hatásáról a nemzeti jogi bírósági határozatokra az angol jogban Hugh G. Beale, a Warwick-i Egyetem professzora; a Bíróságnak a jogvita tárgyával kapcsolatos ítélkezési gyakorlatáról, mint az EU tagállamai jogalkotóinak szóló javaslatról Nikolaos K. Klamaris, az athéni Nemzeti és Kapodistriai Egyetem professzora; a közjegyző jogállásáról, tevékenységéről és az Európai Bíróság gyakorlatáról Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke tartott előadást. A közjogi témakör szekcióülésein, melyeken prof. Trócsányi László alkotmánybíró elnökölt, az EU és a nemzetállam szuverenitásáról, az európai és nemzeti döntéshozatal viszonyáról prof. Armin von Bogdandy, a Max-Planck-Institut Heidelbergi Intézetének igazgatója; a kormányzati funkciók privatizálásáról, a szuverenitás belső korlátairól Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, Terence Daintith, a Londoni Egyetem professzora és prof. Sebino Cassese, az Olasz Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja; a szuverenitás új koncepciójáról a globalizáció korában prof. Francis Delperée Leuven-i szenátor, Chronowski Nóra, a Pécsi Tudományegyetem docense és Szalai Anikó, a Szegedi Tudományegyetem oktatója tartott referátumot. Az előadásokat hozzászólások, vita követte. A záró plenáris ülésen a büntetőjogi, civilisztikai és közjogi szekciók összefoglalóit prof. Ulrich Sieber, Harmathy Attila prof. emeritus, akadémikus és prof. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke tartotta. A 6. Európai Jogász Fórum rendező országa nevében Guy Schleder, a Luxembourgi Igazságügyi Minisztérium főigazgatója köszöntötte és egyúttal invitálta a résztvevőket 2011-ben Luxembourgba. A Fórum Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnökének zárszavával fejeződött be.
2009. március 24.-én a Budapesti Fórum Európáért Alapítvánnyal szervezett közös konferenciát az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. A rendezvényen az EU tagállamok költségvetésének kérdéseiről a gazdasági válságban hangzottak el referátumok, így a Magyar Állami Számvevőszék elnökétől, illetve a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériuma osztályvezetőjétől és a Frankfurti Egyetem professzorától.
2010. november 3.-án szakmai konferenciát szerveztünk a Kódexpress kiadóval. A jogi szakvizsgarendszer megújításáról Répássy Róbert, a KIM államtitkára, Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Kozma György, a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetője, Mezey Barna, az ELTE rektora, Miks Antal, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyésze és Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke tartott előadást, melyek után vitaülésre került sor.
4. Bizottságok
A Tudományos és Oktatási Bizottság 2007. május 23.-i ülésének napirendjén a Huszonhatodik Jogász Vándorgyűlés szakmai programtervezetének kialakítása, a meghirdetésre kerülő szakmai-tudományos pályázat témáinak meghatározása, valamint javaslat szakosztályok elnökeire szerepelt. A Bizottság „Klímaváltozás és jog” címmel a Környezeti Management és Jog Egyesülettel (EMLA) közös szervezésben június 27.-én tartott konferencián a kibocsátáscsökkentés jogi eszközeiről, illetve arról, hogy mennyiben tud hozzájárulni a jog a klímaváltozás megelőzéséhez hangzottak el referátumok. A november 20.-i ülésen a Kilencedik Magyar Jogászgyűlés plenáris és szekcióülései témáit, valamint a szakmai-tudományos pályázat 2008. évi kiírásának előkészítésére tett javaslatot vitatták meg. A 2008. március 5.-i ülésen véglegesítette a Bizottság a szakmai-tudományos pályázat meghirdetendő témáit, valamint a Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjának témáit állította össze. A Bizottság az Országos Kriminológiai Intézettel együttműködve április 28.-án konferenciát szervezett „A kriminalisztika a jogi felsőoktatásban” címmel. A december 1-én tartott ülésen a szakmai-tudományos pályázatra beérkezett pályamunkák ismertetését követően a felkért bírálók véleménye alapján a Bizottság döntött az I., II. és III. díjról, valamint a különdíjakról. Egy pályázó I. díjban, egy pályázó II. díjban, két pályázó III. díjban részesült. Különdíjat két pályázó kapott. 2009. február 3.-án a szakosztályok elnökeivel tartott ülésen a Huszonnyolcadik Jogász Vándorgyűlés szakmai programtervezetét vitatták meg. A 2010. február 10.-i ülésen az éves munkaterv meghatározása, illetőleg a Tizedik Magyar Jogászgyűlés témáira javaslat kialakítása volt napirenden. A június 15.-i ülésen a Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés szakmai programjának meghatározása mellett, a Tizedik Magyar Jogászgyűlésről szóló tájékoztató szerepelt a napirenden.
A Nemzetközi Bizottság 2007. július 17.-én tartott ülésén a 2009. évben megrendezésre kerülő 5. Európai Jogász Fórum előkészítése szerepelt napirenden. A Kínai Jogász Társasággal 2007. május 25.-én kötött együttműködési megállapodás előkészítésében, és a kínai delegációval a személyes találkozó megszervezésében tevékeny szerepet vállalt. 2010. október 14.-én a fenti együttműködési megállapodás keretében ismét hazánkba látogatott a Kínai Jogász Társaság delegációja, a találkozó előkészítésében a Bizottság néhány tagja működött közre.
A Kiadói Bizottság a Magyar Jog c. havi periodika szerkesztéséről és megjelentetéséről – a kiadvány Szerkesztő Bizottságának közreműködésével – gondoskodott.
5. Az Egylet szakmai életének meghatározó szereplői a szakosztályok, melyek közül
külön említést érdemel

az Agrárjogi Szakosztály 2007. november 14.-én konferenciát szervezett a földhasználattal kapcsolatos vagyoni értékű jogok forgalmazásának várható kihatásáról a földügyi szabályozásra. 2008. június 6.-án tartott rendezvényen a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv megvalósításának lehetőségeiről hangzottak el referátumok. 2009. első félévében az agrárágazatban a dél-dunántúli régióban működő jogász kollégák és polgármesterek részvételével vitatta meg a szociális földprogram bevezetésének lehetőségét. A 2010. december 1.-i vitaülés – amelyet a Polgári Jogi Szakosztállyal együttműködve szervezett - napirendjén a gazdasági társaságok és szövetkezetek kodifikációja az új Ptk.-ban téma szerepelt.
A Biztosítási Jogi Szakosztály a Biztosítás Állami Felügyelete Munkacsoportjával és az Élet-, Nyugdíj- és Kollektív Biztosítások Munkacsoportjával együttműködve 2007. május 30.-án rendezett kerekasztal beszélgetést az egészségbiztosítás reformjáról, biztosítási jogalkotási feladatokról. Június 20.-án a közvetitői jogviszony újraszabályozásáról, szeptember 24.-én a független biztosításközvetítés gyakorlatáról tartott vitaülést a Szakosztály Biztosításközvetítői Munkacsoportja. November 28.-án a Szakosztály Gépjárműbiztosítási Munkacsoportja a gépjármű balesetekkel kapcsolatos kártérítési ügyek gyakorlatáról tartott ülést. 2008. évben a Szakosztály tevékenységének központjában a X. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium előkészítése és megszervezése állt. Június 4.-én a nem vagyoni kártérítés időszerű kérdéseiről, október 28.-án a szerződésen kívüli kártérítés nemzetközi magánjogi szabályainak várható változásairól tartott kerekasztal beszélgetést. November 26-28. között rendezte a X. AIDA Budapest Biztosítási Kollokviumot, amelynek fő témája „A polgári jogi felelősség határai” volt. A rendezvényen mintegy 250 biztosítási jogász, köztük 60 külföldi vett részt. 2009. május 27.-én a „Globális válság – biztosítási következmények” témában tartott vitaülést. A gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvényt október 7.-én vitatták meg. A Szakosztály 2010. évi tevékenységének központjában a XI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium megszervezése állt. A rendezvény első napján, november 25.-én szakosztályi ülésen emlékeztek meg a Szakosztály alapításának 40. évfordulójáról. Ez alkalommal „A szerződési jog reformja és a biztosítási szerződés” témában hallgattak referátumokat a résztvevők. November 26.-án, a kollokvium plenáris ülésén „A gépjármű felelősségbiztosítás időszerű problémái (jogalap, az áldozatok fokozott védelme, a kárrendezés nemzetközi gyakorlata)” témakörben tartottak előadásokat magyar és külföldi kollégák.
A Büntetőjogi Szakosztály tevékeny szervezője volt az Országos Kriminológiai Intézettel együttműködve a 2008. április 28.-án rendezett konferenciának a kriminalisztika jogi felsőoktatásbeli helyzetéről.
A Bank- és Értékpapírjogi Szakosztály 2009. május 25.-én konferenciát tartott a banki szerződések érvényessége és az érvényesítés jogi problémáiról, gyakorlati nehézségeiről és a bírósági gyakorlatról.
A Büntetésvégrehajtási Szakosztály 2007. évben az új európai börtönszabályok lefordításában és nyilvánosság elé tárásában működött közre. 2008. június 20.-án kerekasztal beszélgetést szervezett a sajtószabadság hatásairól a büntetés-végrehajtási intézetekben és rendőrségi fogdában fogvatartottak életében. A szeptember 2.-i ülésen a pártfogó felügyelet és a közérdekű munka végrehajtása a büntetőpolitikai reform tükrében volt a téma. 2009. február 27.-én a Szakosztály kerekasztal tanácskozást tartott az európai büntetés-végrehajtásról Németországban és Magyarországon. Szeptember 2.-án a börtönben fogvatartottakkal való bánásmód hiányosságairól, november 5.-én a büntetőjogi szankciórendszer változásairól szervezett tudományos konferenciát a Szakosztály. November 17.-én „Kulturális élet a börtönben” címmel Pécsett tartottak vitaülést.
A Jogi, Informatikai és Számítástechnikai Szakosztály az Egylet szervezeti életével, valamint szakmai tevékenységével kapcsolatos információkkal folyamatosan frissítette honlapunkat.
A Jogtörténeti és Római Jogi Szakosztály 2009. április 24.-én könyvbemutatót szervezett a „Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet” című kiadványról. Szeptember 21-25. között előadás-sorozatot rendezett az Osztrák-Magyar Monarchia történetéről a Szakosztály. A „Kormányformák” tudományos vitasorozat keretében december 7.-én vitaülést szerveztek.
A Környezetvédelmi Jogi Szakosztály az Európai Környezettudományi Akadémia Közhasznú Egyesülettel 2008. április 24.-én a vizek védelmével összefüggő környezetvédelmi szabályozás és gyakorlat aktuális kérdéseiről szervezett konferenciát.
A Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztály a Fővárosi Szervezet közreműködésével 2008. évben megindította a közjog iránt érdeklődőknek szóló „Kíváncsi Jogászok Klubját”, melynek keretében kéthavonta más-más közjogi intézményt keresnek fel kötetlen beszélgetés céljából. A Szakosztály tudományos tanácskozást szervezett 2008. november 19.-én „Közlemények, tájékoztatók, előzetes állásfoglalások a joggyakorlatban” címmel.
A Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Szakosztály 2007. november 21.-én konferenciát szervezett a Munka Törvénykönyve munkaidővel kapcsolatos rendelkezéseinek változásáról. A Szakosztály az Országos Nyugdijbiztositási Főigazgatóság és a Közép-magyarországi Regionális Nyugdijbiztositási Főigazgatóság közreműködésével 2008. március 5.-én rendezett tudományos konferenciát a Nyugdíjtörvény 2008. január 1-vel hatályos változásairól. 2008. november 17.-én kibővített fórum keretében elemezte a Szakosztály a recesszió foglalkoztatási-, munkajogi és szociálpolitikai vonatkozásban várható hatásait.
A Polgári Eljárásjogi Szakosztály működésének első évében három célt tűzött maga elé, így a Polgári Eljárásjogi Tanszékvezetők Kerekasztalának létrehozását, az Eljárásjogászok Klubjának beindítását, valamint a Szakosztály honlapjának kialakítását. A 2008. november 19.-én tartott konferencia központi témája „A XXI. század Polgári perrendtartása” volt. A Szakosztály 2009. január 23.-án a Magyar Ügyvédnők Egyesületével közös szervezésben tartott rendezvényt a Pp. 2009. január 1-én hatályba lépett rendelkezéseiről. Az előző évhez hasonlóan elektronikus egyeztetés útján működött tovább a Polgári Eljárásjogi Tanszékvezetők Kerekasztala. A Szakosztály 2010. évben a Polgári Eljárásjogászok Klubjában fejtette ki tevékenységét. Rendszeres klubtalálkozók voltak, amelyeken kötetlen beszélgetést folytattak az aktuális jogértelmezési kérdésekről. Május 17.-én az új fizetési meghagyásos eljárásról, szeptember 20.-án a csoportos igényérvényesítés perspektíváiról folyt a klub-beszélgetés.
A Polgári Jogi Szakosztály 2008. április 25.-én az MTA Jogtudományi Intézete, a KRE ÁJK, valamint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetség közreműködésével „Az értelmi fogyatékossággal élők helyzetének jogi aspektusa és az új Ptk. tervezete” címmel szervezett konferenciát. Az Agrárjogi Szakosztállyal együttműködve 2010. december 1.-én vitaülést rendezett, amelynek napirendjén a gazdasági társaságok és szövetkezetek kodifikációja az új Ptk.-ban volt a téma.
III. Területi Szervezetek
A területi szervezetek tevékenységéről – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat tekintjük különösen említésre méltónak.
A Baranya Megyei Szervezet 2007. március 29.-én a Pécsi Tudományegyetem ÁJK Polgári Jogi Tanszékével és az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának közreműködésével vitaülést rendezett az új Ptk.-tervezetről. 2007. december 7.-én került sor a hagyományos jogásznapra, amelyen az elektronikus ügyintézés volt a központi téma. A Szervezet 2008. évben a Pécsett rendezett Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés szervezési munkálataiban vett részt. 2009. december 4.-én került sor a Szervezet évi jogásznapjára, amelyen a magyar közigazgatás állapotáról, az Igazságügyi Hivatal feladatairól és az elmúlt évek tapasztalatairól, valamint az új Ptk.-ról hangzottak el referátumok. A megyei jogásznap 2010. december 10.-én kerül megrendezésre.
A Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2007. február 2.-án szervezte a XXXIX. Kecskeméti Jogásznapot, amelyen az igazságszolgáltatási hivatásrendek jövőképéről a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára tartott referátumot. A XII. Nyári Jogakadémiát augusztus 31.-én rendezte a Megyei Szervezet a Megyei Ügyvédi Kamarával és a Megyei Bírósággal együttműködve. December 4.-én megalakult – Kiskunfélegyháza után – a Kalocsai Helyi Csoport. A Megyei Szervezet 2008. február 1.-én szervezte negyvenedik alkalommal a Kecskeméti Jogásznapot, amelyen „A közjogi érvénytelenség” címmel az Alkotmánybíróság elnöke tartott előadást. Ezt követően a 150 éve született Vargha Ferenc büntetőjogászra emlékezett referátumában a megyei főügyész. A 13. Nyári Jogakadémia megrendezésére augusztus 29.-én került sor. A Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében november 13.-án „Jog és Néprajz” címmel hangzott el előadás. A Megyei Szervezet XLI. Kecskeméti Jogásznapján, melyet 2009. február 6.-án szerveztek a Polgári jog és kereskedelmi konfliktusok feloldásáról a választott bíróság útján, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Bíróság elnöke; a szerződés általános szabályairól az új Ptk. Javaslatában, a Szegedi Ítélőtábla kollégiumvezetője tartott előadást. Augusztus 28.-án került sor a XIV. Nyári Jogakadémia rendezvényre, amelyen számos nívós előadás hangzott el. A 2010. február 5.-én rendezett Jogásznapon a jogászképzés jelenéről és jövőjéről a Pécsi Tudományegyetem ÁJK dékánja, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, a Magyar Bíróképző akadémia igazgatója, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a Jogi Szakvizsga Bizottság elnöke tartott referátumot.
A Békés Megyei Szervezet 2007. március 9.-én rendezett jogásznapján „Az ítéletekbe zárt rebellió (vád és ítélet) 1956 után” címmel a Legfelsőbb Bíróság főosztályvezetőjének előadását hallgatták meg a résztvevők. December 14.-én a Megyei Bírósággal, a Megyei Főügyészséggel és Megyei Ügyvédi Kamarával együttműködve perbeszédversenyre került sor a Megyei Szervezet rendezésében. A 2008. december 17.-én rendezett jogásznapon a gazdasági társaságok jogáról, különös tekintettel a Ptk. újraalkotására hangzott el a GT. Kodifikációs Bizottság elnökének előadása. A 2009. december 9.-én tartott Jogásznapon „Hatvan éve ítélték el Mindszenti Józsefet” címmel tartott előadást a Legfelsőbb Bíróság főosztályvezetője. A szeptember 24.-én megrendezett jogásznapon a reformelképzelésekről a közigazgatásban az önkormányzati miniszter, a közigazgatási bíráskodás jövőjéről a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetője, az alkotmányosság-reformról a Magyar Közigazgatási Társaság elnökének referátuma hangzott el.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület közreműködésével 2007. március 22-24.-én az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és a tagállamok vám- és pénzügyőrségei, rendőrségei és igazságszolgáltatási szervei közötti együttműködés jogi természetéről, problémáiról, perspektíváiról nemzetközi konferenciát szervezett tizenkét ország büntetőjogászainak részvételével, jelentős EU támogatással. A rendezvényen többek között az OLAF szerepéről az EU pénzügyi érdekeinek védelmében az OLAF Felügyelő Bizottságának magyar tagja, az OLAF által beszerzett bizonyítékok felhasználhatóságának kérdéséről az Alkotmánybíróság volt helyettes elnöke, az OLAF és a magyar Vám- és Pénzügyőrség kapcsolatáról a VPOP bűnügyi igazgatója, valamint külföldi előadók tartottak referátumot. A Megyei Szervezet 2008. december 5.-én rendezett hagyományos jogásznapján az uniós közös polgári jog perspektíváiról a Polgári Eljárásjogi Világszövetség elnökének, a gazdasági társaságokról szóló törvény 20 éves jogi és társadalmi hatásairól a GT. Kodifikációs Bizottság elnökének előadása hangzott el. A 2009. június 9.-i Jogásznapon a Megyei Szervezet a jogász hivatásrendek vezetői részvételével fórumot szervezett. Az ez évi jogásznapon – melyet 2010. szeptember 16.-án tartottak – a felszámolás és fizetésképtelenség jogalkalmazási problémáiról hallgattak a résztvevők előadásokat.
A Csongrád Megyei Szervezet 2007. január 19.-én rendezte a XV. Megyei Jogásznapot, amelyen „Az Alkotmányban meghatározott egyes állami szervek viszonyai az Alkotmánybírósághoz” címmel az Alkotmánybíróság elnöke tartott előadást. Április 3.-án a Megyei Szervezet a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Ügyvédi Kamara közös szervezésében került sor regionális konferencia keretében az új Ptk. tervezetének megvitatására. A Megyei Szervezet 2008.január 18.-án rendezte a XVI. Jogásznapot, amelyen az ügyészség alkotmányos helyzetéről és jövőképéről a legfőbb ügyész tartott előadást. A Megyei Szervezet és a Hódmezővásárhelyi Helyi Csoport június 23.-án közös konferenciát szervezett az új Ptk. tervezetéről. 2009. január 30.-án került sor a XVII. Megyei Jogásznapra, amelyen a pénzpiac alakulásáról a XXI. században hangzott el az Állami Számvevőszék elnökének előadása. A Csongrádi Helyi Csoport május 25.-én tudományos konferenciát szervezett a gazdasági folyamatok várható alakulásáról és a társasági jog időszerű kérdéséről. A december 3.-i konferencián „A büntetőeljárások gyorsítása és a garanciális szabályok” címmel a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének előadása hangzott el. Ezt követően a megyei főügyész „Gondolatok a vádalkuról” című előadására került sor. 2010. január 29.-én rendezte meg évi szokásos jogásznapját a Megyei Szervezet, amelyen „Az élő Alkotmány: az alkotmánybíráskodás állandósága és változásai” címmel az Alkotmánybíróság elnöke tartott referátumot.
A Fejér Megyei Szervezet 2007. június 4.-én rendezte a IV. Fehérvári Jogászdélutánt, amelyen a német polgári eljárásjogi törvények és a magyar bírói gyakorlat azonosságairól és különbségeiről a Székesfehérvári Városi Bíróság bírája, a tanúvédelem gyakorlati kérdéseiről a büntető és polgári eljárásban a Fővárosi Bíróság tanácselnöke tartott referátumot. 2008. május 16.-án rendezett V. Fehérvári Jogászdélutánon az APEH regionális átszervezéséről hallgattak a résztvevők referátumot az APEH Közép-dunántúli Igazgatóságának jogi főosztályvezetőjétől. A Megyei Szervezet 2009. május 22.-én szervezte a VI. Fehérvári Jogászdélutánt, amelyen a távoltartás problémaköréről, az előítéletekről, valamint a diszkriminációról hangzottak el előadások.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc ÁJK-val együttműködve az új Ptk. vitatervezetéről 2007. március 28.-án regionális konferenciát szervezett. A Megyei Szervezet 2008. április 4.-én rendezett Jogásznapján többek között a jogszabályok közjogi érvénytelenségéről az Alkotmánybíróság elnöke, a reguláció és dereguláció kérdéséről a XXI. század közigazgatásában a Magyar Közigazgatási Kar elnöke, a közigazgatási bíráskodást érintő egyes alkotmánybírósági hatáskörökről az Alkotmánybíróság bírája, a jogalkotásunk állapotáról az ELTE ÁJK egyetemi tanára, a közigazgatási döntések bírói felülvizsgálatának gyakorlati problémáiról a Fővárosi Bíróság kollégiumvezetője előadása hangzott el. A Megyei Szervezet a Széchenyi István Egyetem ÁJK-val a bűnügyi tudományok fejlődéséről az európai büntetőjogban témában november 6.-án szervezett konferenciát. 2009. március 18.-án Deák Műhelykonferenciát rendezett az új Ptk. tervezetéről a Szervezet. A középszintű közigazgatásról december 2.-án tartottak tanácskozást. 2010. április 16-17.-én Dunaszerdahelyen Szladits Konferencia szervezésére került sor. „Parlamenti jogunk megoldatlan talánya” címmel szeptember 20-21.-én tartottak tanácskozást. Október 8.-án Bihari Mihály életrajzi kötetének bemutatóját szervezték.
A Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 2007. április 20.-án rendezte a II. Hajdúsági Jogásznapot „A jog médiája – a média joga” címmel, a sajtó és az igazságszolgáltatás kapcsolatáról. Az igazságszolgáltatás függetlenségéről, mint alkotmányos értékről a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke bevezető előadását követték az IRM államtitkárának, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének és egy médiapolitikai tanácsadónak referátumai. A konferencia második részében kerekasztal beszélgetésen vettek részt a média jelenlévő képviselői. A Megyei Szervezet október 19.-én Bacsó Jenő, az egykori Debreceni Egyetem volt rektora halálának 130. évfordulója alkalmából Emléknapot tartott. 2008. november 14.-én rendezte meg a Megyei Szervezet a III. Hajdúsági Jogásznapot, amelyen a drog, mint társadalmi, orvosi és jogi probléma témakörben hangzott el addiktológus főorvos, pszichoterapeuta, fővárosi ítélőtáblai bíró, a legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, a megyei rendőrfőkapitány és egy budapesti ügyvéd referátuma. A Megyei Szervezet 2009. évben a IV. Hajdúsági Jogásznapot június 5.-én rendezte, amelyen kerekasztal beszélgetésen találkozott a legfőbb ügyész és a Debreceni Egyetem ÁJK dékánja a résztvevőkkel.
A Heves Megyei Szervezet a Közigazgatási Bírák Országos Egyesülete közreműködésével 2007. szeptember 13-14.-én rendezte meg a XII. Óriás Nándor Jogásznapokat, melynek központi témája „A közigazgatási bírói jogorvoslathoz vezető út – változó illetékesség” volt. A rendezvényen a Közigazgatási Hivatal ellenőrzési jogköréről az önkormányzati határozatokkal összefüggésben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője tartott előadást. Majd kerekasztal beszélgetés következett a Ket.-tel kapcsolatos jogalkalmazási tapasztalatokról a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke, az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője, Eger Megyei Jogú Város jegyzője és Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője részvételével. Az október 18.-án szervezett konferencián az 1945 utáni koncepciós, illetve konstruált ügyek tudományos vizsgálatának tapasztalatairól hangzott el referátum. Ugyanebben az évben, november 12.-én és 22.-én Őszi beszélgetések keretében aktuális jogalkalmazási kérdésekről cseréltek eszmét a résztvevők. A Megyei Szervezet 2008. május 27.-én szervezett kerekasztal beszélgetést a jogi segítségnyújtás gyakorlati tapasztalatairól, október 2.-án a büntetés-végrehajtás elméletéről és gyakorlatáról. Az Őszi beszélgetések keretében november 13.-án és 20.-án, valamint december 4.-én rendezett ülésen a jogászi hivatás nehézségeiről, az előzetes döntéshozatali eljárásról és a közvetítői tevékenység gyakorlatáról hangzottak el előadások. 2009. május 7.-én a Megyei Szervezet kerekasztal beszélgetést szervezett „Jog és irodalom” címmel. A december 8.-án rendezett konferencián az egyházi jog történeti kialakulásáról, struktúrájáról, házasságjogi vonatkozásairól hangzott el referátum. A Megyei Szervezet 2010. október 29.-én Óriás Nándor Jogász napot szervezett. A rendezvényen többek között a kormány e-stratégiájáról, illetve az igazságszolgáltatást és a közigazgatást érintő informatikai terveiről az infokomunikációs államtitkár, az elektronikus ügyintézés bevezetéséről a polgári eljárásjog területén a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettese, a szerzői jogsértésekről, a zenemüvek, irodalmi alkotások jogosulatlan közzétételéről a világhálón az ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület főosztályvezetője, az internetes bűnözés terjedéséről az OKRI osztályvezető-helyettese, tárgyalásról zártcélú távközlő hálózat útján a Bács-Kiskun Megyei Bíróság tanácselnöke tartott előadást.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 2007. május 11.-én a nem vagyoni kártérítés bírói gyakorlatáról szervezett konferenciát. A november 16.-án rendezett kerekasztal beszélgetésen a Pp.-ről szóló 1952. III. törvénynek az elektronikus eljárás bevezetését és a perek gyorsítását célzó módosításáról hangzott el előadás. 2008. április 18.-án szervezett konferencián a jogi segítségnyújtó szolgálatról tartottak előadást az igazságügyi Hivatal vezetője és munkatársai. Szeptember 5.-én az elektronikus cégeljárásra történő áttéréssel összefüggésben a cégbírák előadást és konzultációt tartottak a megye ügyvédei részére. A Megyei Szervezet 2009. február 20.-i rendezvényén a társasági és gazdasági jog időszerű kérdéseiről hangzott el a Budapesti Corvinus Egyetem professzorának referátuma. A Megyei Jogásznapot április 22.-én tartották, amelyen „Modern állam, modern közigazgatás” címmel az Egylet elnöke, „A büntetőjog lehetséges válaszai, a bűnözés változásai” címmel a Pécsi Tudományegyetem ÁJK tszv. egyetemi tanára, az „Az új Ptk. kötelmi jogi változásai” címmel a Miskolci Egyetem ÁJK tszv. egyetemi tanára, a Pp. módosításairól a Miskolci Egyetem ÁJK tszv. h. adjunktusa tartott előadást. 2010. április 16.-án az elektronikus cégeljárásról vitaülést, május 12.-én az elektronikus fizetési meghagyásról szakmai napot szerveztek. Az október 15.-i konferencián a polgári ítélkezési gyakorlatról hangzott el referátum.
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 2007. április 27.-én a Komáromi Napok keretében az MTE VEAB-val és az önkormányzattal közösen konferenciát szervezett. A Megyei Jogásznap megrendezésére június 22.-én került sor Tatán, amelyen a tíz éves igazságügyi reformról az ügyészség tükrében a legfőbb ügyész, a bírói etikáról és tisztességes eljárásról a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke, a Magyar Bírói Egyesület elnöke, a gazdasági társaságokról szóló törvény és a cégtörvény új szabályairól a gyakorlatban a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke, a tárgyalótermi viselkedéskultúráról a Fővárosi Bíróság tanácselnöke tartott referátumot. A Megyei Szervezet a XVII. Komáromi Napok keretében 2008. április 28.-án az MTA Veszprémi Területi Bizottságával és Komárom Város Önkormányzatával együttműködve „Környezeti felelősség a jövőért” címmel rendezett tudományos konferenciát. Június 27.-én került sor a Megyei Jogásznapra, amelyen „Hol tart az igazságszolgáltatás?” címmel a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke, „Felelősség a bírói jogkörben okozott károkért” címmel a Megyei Bíróság tanácselnöke tartott előadást. A Jogásznap „Nyilvánosság – közvélemény – igazságszolgáltatás” című fórummal zárult. 2009. április 27.-én a Megyei Szervezet a XVIII. Komáromi Napok keretében „Világméretű pénzügyi és hitelpiaci válság és Magyarország” címmel rendezett tudományos konferenciát. A Megyei Jogásznapot szeptember 4.-én rendezte a Szervezet Tatán „Válság és igazságszolgáltatás” címmel, amelynek főelőadója az ÁSZ elnöke volt. A közigazgatás néhány jelenkori problémájáról a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője, a bűnüldözésről a válság idején a megyei rendőrfőkapitány, a verseny, piac és válság hatásáról az ügyvédi hivatásra a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a magánjogról és közigazgatási jogról az ügyészség munkájában a legfőbb ügyész helyettes referátumát hallgatták a résztvevők. A 2010. szeptember 10.-i Megyei Jogásznapon a büntetéskiszabás új törvényi szabályozásáról a Pécsi Tudományegyetem ÁJK tszv. egyetemi tanára, az adatvédelemről és adatbiztonságról a polgári eljárásban az adatvédelmi biztos referátumait hallgatták meg a résztvevők.
A Nógrád Megyei Szervezet 2007. május 30.-án konferenciát szervezett „Az államszervezet potencia zavarai” címmel a Budapesti Corvinus Egyetem professzorának előadásában. Június 12.-én megrendezésre került Jogásznapon a fair eljárás követelményeiről az igazságszolgáltatásban az IRM főosztályvezetője, az ügyvédi hivatás jövőjéről a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tartott előadást. 2008. évben aktuális jogalkalmazási kérdésekről rendezett a Szervezet vitaüléseket. A 2009. június 18.-i Jogásznapon az ügyész környezetvédelmi tevékenységéről a legfőbb ügyész helyettes, a bírói igazgatás aktuális kérdéseiről a PKKB elnöke, az OIT elnökhelyettese referátuma hangzott el. A Megyei Szervezet a Nógrád és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség támogatásával december 1.-én emlékülést rendezett, amelyen Megyeri István életével ismerkedtek meg a résztvevők. Megyeri István 1887-1898 között Balassagyarmaton alügyészként tevékenykedett, majd később koronaügyész helyettesként működött. A 2010. november 5.-én rendezett Jogásznapon a kormány jogalkotási terveiről az igazságügyi államtitkár tartott előadást.
A Pest Megyei Szervezet 2007. szeptember 21.-én rendezte a IX. Megyei Jogásznapot, amelyen a Gt. felelősségi rendszeréről a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettesének, a közigazgatás reformjáról, az önkormányzati rendszer fejlesztésének lehetőségeiről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjének, a büntetőjog anyagi jogi kodifikáció első lépéseiről a PTE ÁJK tszv. egyetemi tanárának referátumát hallgatták a résztvevők. A Megyei Szervezet a X. Jubileumi Jogásznapját 2008. május 30.-án rendezte „A magyar igazságszolgáltatás jövője és a hivatásrendek aktuális kérdései” címmel. Az Egylet elnökének megnyitója után a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke, a legfőbb ügyész és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke referátumai következtek. A 2009. április 1-én szervezett tudományos konferencián a hulladékgazdálkodás rendjének bűncselekménye témában hangzott el előadás.
A Somogy Megyei Szervezet részt vett a Kaposvári Tavaszi Fesztivál keretében 2007. március 22-23.-án megrendezésre került „Jogi beszélgetések” című szakmai program lebonyolításában. A rendezvényen a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke, a Magyar Bíróképző Akadémia igazgatója, a Magyar Közigazgatási Kar elnöke, a Magyar és a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK dékánja és dékánhelyettese tartottak előadásokat. A Kozma Sándor Jogásznap április 20.-án került megrendezésre, amelyen „Kormányzás az ellenhatalmak rendszerében” című és „Új Csemegi Kódex születik” című előadást hallgatták meg a résztvevők. 2008. március 27-28.-án a Kaposvári Tavaszi Fesztivál keretében megrendezett „Jogi beszélgetés és szakmai program” témája „Média-nyilvánosság.” „A negyedik hatalmi ág?” „Beszélgetés a médiáról a jog kerekasztalánál” volt. A témáról a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az országos rendőrfőkapitány, a Magyar Ügyvédi Kamara tiszteletbeli elnöke, a legfőbb ügyész, a Magyar Bíróképző Akadémia igazgatója tartottak referátumot. 2009. május 26-27.-én került sor a Jogi Beszélgetések szakmai programra a globalizáció szorításában című témában. A november 13.-i szakmai napon „Nagy Imre és Mindszenty, avagy a jogszolgáltatók tévelygései 1989-1990-ben” címmel a Legfelsőbb Bíróság főosztályvezetője tartott előadást. A X. Somogyi Jogásznapon, amelyet december 4.-én rendeztek, a bírósági szervezet kérdéseiről a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke, az ügyészség alkotmányos helyzetéről a legfőbb ügyész referátumai hangzottak el.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 2007. szeptember 14.-én rendezte meg a X. Sóstói Jogásznapot, amelyen az új Ptk.-tervezetről az IRM főosztályvezetője, a Btk. kodifikációjának aktuális kérdéseiről a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetőjének és a Legfelsőbb Bíróság bírájának előadását hallgatták a résztvevők. Kovács István emlékére november 30.-án rendezett tudományos ülésen a Megyei Bíróság tanácselnöke tartott előadást a professzor tudományos munkásságáról. A 2008. szeptember 12.-i XI. Sóstói Jogásznapon a véleménynyilvánítás szabadságának és a magánélet sérthetetlenségének összeütközéséről az Alkotmánybíróság bírája, „Az igazságszolgáltatás hatalom, vagy szolgáltatás?” címmel az ÁSZ főtitkárhelyettese, majd az APEH elnöke az eddig végzett vagyonosodási vizsgálatokról tartott előadást. Végül az állam, állami szervek büntetőeljárással összefüggő kárfelelősségéről a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke előadása zárta a Jogásznapot. A Megyei Szervezet XII. Jogásznapját 2009. szeptember 4.-én rendezte. A felkért előadók a rendszerváltozás 20. évfordulója alkalmából emlékeztek és jövőbe tekintettek referátumaikban. A rendszerváltozás alkotmányjogi vetületéről az Alkotmánybíróság volt elnöke, a rendszerváltás óta tartó válsághelyzetről a Századvég Alapítvány elnöke, a gazdaságban végbement rendszerváltásról a Budapesti Corvinus Egyetem professzora tartott referátumot. A 2010. szeptember 3.-án rendezett XIII. Megyei Jogásznapon a kormány jogalkotási terveiről, feladatairól az igazságügyi államtitkár, az alkotmányos alapjogokról az Alkotmánybíróság bírája, az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjáról a Kodifikációs Főbizottság elnöke előadásait hallgatták a résztvevők.
A Tolna Megyei Szervezet a XV. Tolna Megyei Jogásznapot 2007. szeptember 14.-én a Szekszárdi Szüreti Napok kapcsolódó rendezvényeként „Reformok és jövőkép” címmel szervezte. A rendezvényen az ügyészség alkotmányos helyzetéről és jövőjéről a legfőbb ügyész, a reformokról, átalakulásokról a közjogász szemével a PTE ÁJK egyetemi tanára, alkotmánybíró, az ügyvédi hivatás jövőjéről a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tartott referátumot. A Megyei Szervezet a „Kávézó” klubprogramot január 12.-én, április 26.-án, május 14.-én és december 5.-én rendezte, amelyeken aktuális jogalkalmazási kérdésekről hallgattak a résztvevők előadásokat. 2009. március 19.-én tartott konferenciát a Megyei Szervezet, amelyen „Reformkori büntető kodifikációs kísérletek, 1948-49 büntetőjoga” címmel a Bács-Kiskun Megyei főügyész tartott előadást. A december 11.-i tudományos ülésen az objektív felelősségi rendszer hazai és nemzetközi tapasztalatairól szólt az ORFK osztályvezetőjének referátuma. A XVI. Tolna Megyei Jogásznap megrendezésére 2009. június 19.-én került sor, amelyen „Egy politikai karrier története: Perczel Béla” címmel a Tolna Megyei Levéltár igazgatója, „A Btk. a szigorítási törekvések szorításában” címmel a PTE ÁJK tszv. egyetemi tanára, a „Központi és helyi közigazgatásunk útvesztései” címmel a Magyar Közigazgatási Társaság elnöke, „A gazdasági válság hatásáról a társasági jogra” a Budapesti Corvinus Egyetem professzora előadásait hallgatták a résztvevők. A Megyei Szervezet az év folyamán három szakmai napot szervezett, február 12.-én a KET átfogó módosításáról, május 12.-én a strasbourgi ítéletek hatásáról a magyar büntetőeljárásban, december 17.-én az új Alkotmány esélyeiről. A 2010. május 14.-i XVII. Tolna Megyei Jogásznapon az adócsalás ítélkezési gyakorlatának aktuális kérdéseiről a Legfelsőbb Bíróság bírája, az új Ptk. újrainduló kodifikációja főbb kérdéseiről a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetője, „Gyorsítás, versus garanciák a büntetőeljárásban” címmel a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, „Fékek, ellensulyok a polgárok és az állam kapcsolatrendszerében” címmel a PTE ÁJK egyetemi tanára, alkotmánybíró tartott referátumot.
A Vas Megyei Szervezet Körmendi Helyi Csoportja 2007. február 21.-én jogásznapot rendezett, amelyen a büntetőeljárásjog alkotmányossági kontrolljáról az Alkotmánybíróság helyettes elnöke, a jogegység biztosításáról a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában az LB elnökhelyettese, az áldozatvédelemről a büntetőeljárásban a Vas Megyei Bíróság kollégiumvezetője tartott előadást. Március 30.-án a Sárvári Helyi Csoport az előzetes döntéshozatali eljárásról szervezett konferenciát. Hat alkalommal szakmai továbbképző tanfolyam keretében került sor a legaktuálisabb jogalkalmazási kérdések megvitatására. A Megyei Szervezet a XV. Vasi Jogásznapot 2008. április 25.-én rendezte Szombathelyen. A délelőtti igazságügyi fórumon a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az igazságügyi és rendészeti miniszter, az LB elnökhelyettese és a legfőbb ügyész válaszolt a résztvevők által feltett kérdésekre. Délután a magyar és az uniós versenyjog összeegyeztetésének aktuális kérdéseiről a Miskolci Egyetem ÁJK professzora, a Versenytanács tagja, a gazdaság védelmének büntetőjogi összefüggéseiről a PTE ÁJK tszv. egyetemi tanára, a jogági összeütközésekről a kereskedelmi jog határán a Budapesti Corvinus Egyetem professzora tartott referátumot. A 2009. május 28.-án szervezett tudományos ülésen az egészségügy aktuális kérdéseit, különösen az orvosi műhibával összefüggő problémákat tárgyalták meg a résztvevők. Október 30.-án került megrendezésre a Vasi Jogásznap, amely egyben Horváth Boldizsár emléke előtt tisztelgő rendezvény volt. A Jogásznap első részében igazságügyi fórumot szerveztek a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke, a legfőbb ügyész, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke részvételével. A program következő részének központi témája „Gazdasági válság – magyar alulnézetben” volt, amelynek keretei között az ÁSZ elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és a Budapesti Corvinus Egyetem professzora tartott előadást.
A Veszprém Megyei Szervezet 2007. június 22.-én taggyűlést tartott. A 2008. január 21.-i Jogásznapon a jogászi hivatások jövőképéről a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a legfőbb ügyész, valamint a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke előadásai hangzottak el. A Megyei Szervezet 2009. október 10.-én rendezett Jogásznapján „A Balaton, mint a természeti környezet része és annak büntetőjogi védelme” címmel a megyei főügyész helyettes, „A balatoni vízi mentés jogi, műszaki és munkaszervezete” címmel a siófoki Rendőrkapitányság vezetője, „A vízvédelmi szabályozás hatása a Balaton élővilágára” címmel a Limnológiai Intézet vezetője előadását hallgatták a résztvevők. 2010. június 25.-én rendeztek Jogásznapot „Az adatszolgáltatás nyilvánossága – az igazságszolgáltatás, a nyilvánosság és az adatvédelem kapcsolata” címmel. A rendezvényen az Adatvédelmi Biztos Hivatala Vizsgálati Főosztályának vezetője, a budapesti Eötvös Károly Intézet kutatója és az OITH Bírósági Igazgatási Főosztályának vezetője tartott referátumot.
A Zala Megyei Szervezet 2007. november 23.-án rendezte a Deák Ferenc Jogásznapot. A rendezvényen „Jog és állam kihívásai a XXI. sz. hajnalán” címmel a MEH kormánybiztosa, a társasági jog múltjáról, jelenéről a Kodifikációs Bizottság tagja tartott referátumot. A Jogásznap befejezéseként „Saját utamat jártam Batthyányi Lajos 1807-1849” című könyvét a Zala Megyei Levéltár igazgatója mutatta be. A Megyei Szervezet Deák Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi emlékülést 2008. október 17.-én. A Megyei Jogásznapra október 21.-én került sor. A rendezvényen „Zárszámadás a Btk. 30 esztendejéről” címmel a PTE ÁJK tszv. egyetemi tanára, „A közigazgatás helytelen módon való közpolitikai irányítása” címmel a Magyar Közigazgatási Kar elnöke tartott előadást. Zárszót a Megyei Bíróság elnöke mondott. A Megyei Szervezet Degré Alajos születésének 100. évfordulója alkalmából 2009. május 14.-én tartott emlékülést. A Deák Ferenc Jogásznapot május 15.-én rendezte a Szervezet, amelyen a változásokról a vagyonjogban az új Ptk. nyomán az ELTE ÁJK tszv. egyetemi docense, a konszenzuális elemekről a büntetőeljárásban a PTE ÁJK tszv. egyetemi docense, a jogászképzés perspektíváiról az ELTE ÁJK tszv. egyetemi tanára tartott referátumot. Ezt követően „A Kehidai Deák Ferenc Nemzetközi Jogi Akadémia” címmel a Zala Megyei Bíróság elnökének előadása hangzott el. Ez évi jogásznapját a Szervezet 2010. május 21.-én szervezte, amelyen „Az Alkotmánybíróság hatásköre és a bíróságok, valamint az alkotmánybíráskodás aktuális kérdései” címmel az Alkotmánybíróság elnöke, „Közjó és jogalkotás Magyarországon” címmel az ELTE ÁJK dékánja, „A közigazgatási bíráskodás jövője Magyarországon” címmel a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának vezetője előadását hallgatták a résztvevők. A rendezvény befejezéseként „Degré Alajos emlékezete” című kötetet az ELTE rektora mutatta be.
A Fővárosi Szervezet 2007. április 13.-i rendezvényének központi témája „Jogászok a környezetvédelemért” volt. A környezetvédelmi jog fejlődéséről az EU-ban a PPKE JÁK dékánja, az EU Környezetjog Jean Monnet professzora, az ügyészi szervezet eszközeiről és használatáról a környezetvédelemben a legfőbb ügyész helyettes, a jogalkotó szerepéről a környezetvédelemben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára tartott referátumot. A november 8.-i konferencián a „Védtelen igazság – röpirat bírókról, ítéletekről” című könyv szerzője előadását hallgatták a résztvevők. A Fővárosi Szervezet az elektronikus cégeljárásról 2008. június 20.-án szervezett szakmai napot, amelyen „Az e-cégeljárás fejlődése forradalom, vagy csak reform” címmel a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezető-helyettese, „Gondolatok az elektronikus jogszabály-kiadásról” címmel a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. informatikai igazgatója tartott előadást. A Szervezet december 5.-én „Pénzügyi és Gazdasági Világválság 2008.” címmel tudományos ülést rendezett, amelyen az állam jogi lehetőségeiről globális világválság esetén egy vezető makrógazdasági elemző és a Budapesti Értéktőzsde volt elnöke referátumai hangoztak el. A Közjogi és Közigazgatási Jogi Szakosztállyal együttműködve részt vett a „Kíváncsi Jogászok Klubjának” szervezésében. A 2009. január 16.-i Jogásznapon „Közjegyzői és ügyvédi szolgáltatások a hatékony jogérvényesítésért és permegelőzésért” címmel az IRM főosztályezető-helyettese, „Közjegyzőség az EU-ban – a hazai közjegyzőség jövőképe” címmel a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke tartott előadást. A szeptember 4.-i Jogásznapon „Zöld hatósági eljárások a KET módosítása tükrében” címmel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, „A KET újraszabályozása bírói szemmel” címmel a Legfelsőbb Bíróság bírája tartott előadást.
IV. Gazdálkodás
A 2007. év bevétele 34.395.970.- Ft volt, mely 1.501.606.- Ft-tal volt kevesebb, mint ennek az évnek a kiadása. A veszteséget az okozta, hogy a Hitelgarancia Zrt.-től kapott támogatás összege csak 2008. évben érkezett meg bankszámlánkra. A vándorgyűléseket eredményesen zártuk. Az NCA pályázaton 1.500.000.- Ft támogatásban részesültünk.
2008. évben 100 millió Ft állami támogatást kaptunk az 5. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez. A rendezvény csak 2009-ben valósult meg, de a rendezéssel kapcsolatos kiadások már ebben az évben is keletkeztek. Az összeg felhasználásáról rendszeres elszámolás készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felé, melyek elfogadásra kerültek. A Kilencedik Magyar Jogászgyűlés és a Huszonhetedik Jogász Vándorgyűlés eredményesen zárult. Július 1-től megváltozott székhelyünk, és ennek alacsonyabb bérleti díja némi megtakarítást hozott. Rendezvényeinkhez jelentős támogatásban részesültünk a Magyar Közlöny,- Lap- és Könyvkiadó Kft.-től. A Magyar Országos Közjegyzői Kamarától és a Budapesti Közjegyzői Kamarától az 5. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez kapott támogatást külön bankszámlán helyeztük el. Ezt a költségvetési évet minimális, 467.870.- Ft-os eredménnyel zártuk.
2009. évben a legjelentősebb rendezvényünk, így a legnagyobb bevételi forrásunk a 5. Európai Jogász Fórum volt. Az állami támogatásból finanszírozott kiadásokról december 16.-ig teljes egészében elszámoltunk (89.720.021.- Ft) a megtakarított 10.279.979.- Ft-ot visszautaltuk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által megadott bankszámlaszámra. A tételes elszámolás elfogadásáról 2010. március 1-én értesültünk. A rendezvényeinkhez kapott támogatások, kamatbevétel és jogi személy tagdíj bevételünk emelkedett ebben az évben jelentősen. Így sikerült ezt az évet 5.438.777.- Ft eredménnyel zárnunk.
A 2010. évet az előző évi 5.438.777.- Ft maradvány és a rendelkezésre álló támogatói bankszámlán elhelyezett 11 millió Ft, valamint a Budapest Banknál vásárolt diszkont kincstárjegyben lévő 9,8 millió Ft-os befektetés összegével kezdtük. Bevételeink jelentősen elmaradtak a tervezetthez képest. Különösen a jogi személyek tagdíjbevétele ( 3 millió Ft). Az NCA-tól mindössze 100.000.- Ft támogatásban részesültünk. Rendezvényeinkhez nem kaptunk támogatást. Az SZJA 1 %-os felajánlás is elmaradt az előző évekhez képest (209.752.- Ft). A 2011. évi Jogásznapló megjelentetésének várható eredményéből a kiadó 1 millió Ft előleget fizetett az eddigi 1,5 millió Ft-al szemben. Kamatbevételünk egy része csak 2011. évben realizálódik, mert a diszkont kincstárjegy lekötése akkor jár le. Mind a Tizedik Magyar Jogászgyűlés, mind a Huszonkilencedik Jogász Vándorgyűlés megrendezése minimális 1-1 millió Ft-os hasznot hozott. Kiadásaink a tervezetthez képest alakultak, igyekeztünk a takarékosságot szem előtt tartani. Az ebben az évben felmerült bevétel kiesés (8.568.580.-Ft) fedezetét a rendelkezésünkre álló pénzeszközök biztosítják

 


Név:
Email cím: